سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقاله مدیریت منابع آب و جامعه شناسی توسعه؛تحلیلی بر ساختار مدیری

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدیریت منابع آب و جامعه شناسی توسعه؛تحلیلی بر ساختار مدیریت منابع آب کشور از دیدگاه جامعه شناسی در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت منابع آب و جامعه شناسی توسعه؛تحلیلی بر ساختار مدیریت منابع آب کشور از دیدگاه جامعه شناسی در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدیریت منابع آب و جامعه شناسی توسعه؛تحلیلی بر ساختار مدیریت منابع آب کشور از دیدگاه جامعه شناسی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت منابع آب و جامعه شناسی توسعه؛تحلیلی بر ساختار مدیریت منابع آب کشور از دیدگاه جامعه شناسی در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات: 13
چکیده:
مدیریت بهره برداری و توسعه منابع آب یک موضوع پیچیده و چندبعدی است که به نظر می رسد تاکنون بیشتر بعد فنی آن مد نظر قرار گرفته و به ابعاد اجتماعی- جامعه شناختی آن کمتر توجه شده است. اندک مطالعات اجتماعی که در مورد طرح های آبی و مدیریت منابع آب انجام می گیرد اغلب آمار محور و دارای رویکرد فنی بوده و به ندرت خصلت میان رشته ای دارند. بررسی ها نشان می دهد ارتباط متقابل و معنی داری بین ساختار مدیریت آب و ساختار جامعه شناختی کشورها- اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی- وجود دارد و بدون شناخت و توجه به آن نمی توان راهکار جامع و پایداری برای مدیریت منابع آب کشور ارائه داد. در این مقاله با بررسی و تحلیل اسنادی اطلاعات مربوط به وضعیت بهره برداری و مدیریت منابع آب کشور و مصوبه ها، سیاست ها و چالش های موجود سعی شده است با بهره گیری از نظریه ها و مفاهیم موجود در علوم اجتماعی (نظیز جامعه شناسی توسعه، سرمایه اجتماعی، جامعه کوتاه مدت) حوزه هایی که می توانند مصداق این ارتباط متقابل و فصل مشارک این دو ساختار باشند و به نوعی جزء چالش های مدیریت آب کشور هم هستند، شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرند. در آخر سه مدل مفهومی برای تحلیل نحوه اثرگذاری ساختار جامعه از منظر جامعه شناسی توسعه بر نظام مدیریت آب کشور، با بهره گیری از مبانی نظری جامعه شناختی ارائه شده است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله اثر تنش خشکی بر شاخص های رشد، عملکرد اندام هوایی و اسانس ب

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثر تنش خشکی بر شاخص های رشد، عملکرد اندام هوایی و اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر تنش خشکی بر شاخص های رشد، عملکرد اندام هوایی و اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثر تنش خشکی بر شاخص های رشد، عملکرد اندام هوایی و اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر تنش خشکی بر شاخص های رشد، عملکرد اندام هوایی و اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور ارزیابی مقاومت گیاه دارویی بادرنجبویه ،(Melissa officinalis L.)، به تنش خشکی و بررسی تاثیر تنش خشکی بر شاخص ها ی رشد ، این تحقیق در شرایط مزرعه در شهرستان کرج اجرا شد. آزمایش به صورت بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار با تیمارهای T1 (بدون تنش)، T2 (هشتاد درصد ظرفیت زراعی)، T3 ا (60% ظرفیت زراعی)، T4 ا (40% ظرفیت زراعی) و T5 ا (20% ظرفیت زراعی) انجام گرفت. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که تجمع ماده (dm) خشک پس از دریافت 552 درجه روز رشد، حداکثر افزایش را داشت و حداکثر تجمع 650 گرم در متر مربع در روز بود. حداکثر شاخص سطح برگ (lai) در این گیاه در شرایط بدون تنش خشکی به دست آمد . همچنین مشخص گردید که این گیاه دارای شاخص سطح برگ مطلوب می باشد . گیاه در شرایط بدون تنش حداکثر سرعت رشد (cgr) را داشته و با افزایش شدت تنش رطوبتی سرعت رشد گیاه کاهش یافت . همچنین تاثیر تنش خشکی بر عملکرد اندام هوایی ، عملکرد اسانس ، درصد اسانس ، عملکرد برگ و ساقه در سطح یک درصد معنی دار بود . مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین عملکرد اندام هوایی را تیمار T1 (بدون تنش) با میانگین 6469 کیلوگرم در هکتار و بیشترین عملکرد اسانس را تیمار T3 ا (60% ظرفیت زراعی ) با میانگین 12/970 کیلو گرم در هکتار داشت . بالاترین درصد اسانس را تیمارهای T5 ا (20% ظرفیت زراعی) و T4 ا (40% ظرفیت زراعی ) به ترتیب با میانگین 0/3012 و 0/2813 درصد داشتند. آزمایش نشان داد که تیمارهای متوسط تنش خشکی برای بادرنجبویه مناسب می باشد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله مارکرهای SSR همبسته با مقاومت نسبی به Phoma macdonaldii در

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مارکرهای SSR همبسته با مقاومت نسبی به Phoma macdonaldii در Helianthus annuus در pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مارکرهای SSR همبسته با مقاومت نسبی به Phoma macdonaldii در Helianthus annuus در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مارکرهای SSR همبسته با مقاومت نسبی به Phoma macdonaldii در Helianthus annuus در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مارکرهای SSR همبسته با مقاومت نسبی به Phoma macdonaldii در Helianthus annuus در pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: 7

چکیده:

بیماری Phoma black stem در آفتابگردان توسط Phoma macdonaldii ایجاد می شود. ه دف از این تحقیق ارزیابی موفقیت ژنتیکی ژنهای کنترل کننده مقاومت به Phoma black stem در آفتابگردان می باشد. 32 ژنوتیپ که شامل 4 لاین خالص نوترکیب (RIL) حاصل از تلاقی بین ارقام PAC2* RHA266 و 4 ژنوتیپ دیگر لاین های جهت یافته نسل M6 حاصل از پرتودهی رقم AS613 توسط اشعه گاما (75 Gray) و 20 ژنوتیپ لاین های اصلاحی (BL) معرفی شده از سوی وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA)، مجارستان و شرکت های بذر فرانسوی و 4 ژنوتیپ وحشی بومی آمریکا می باشند که در برابر 7 ایزوله Phoma macdonaldii تحت شرایط محیطی کنترل شده مورد آزمایش قرار گرفتند. تنوع ژنتیکی ها، توسط مارکر SSR مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع 88 آلل در میان ژنوتیپ های مورد مطالعه شناسایی شد و میانگین تعداد آلل در هر لوکوس 232 بدست آمد. توسط آنالیز واریانس تک عاملی به ترتیب 3، 4، 4، 1، 3، 4 و 3 مارکر مرتبط با مقاومت نسبی به ایزوله های MP7, MP10, MP6, MP3, MP11, MA6, MP8 شناسایی شدند. به منظور کاهش احتمال مثبت کاذب، توسط آنالیز Bonferroni مقدار P-value برای هر نشانگر مورد ارزیابی قرار گرفت. نشانگرهای مورد مطالعه نشان دادند به لحاظ آماری معنی دار نبوده و در آینده باید بیشتر مورد مطالعه قرار گیرند.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله A Mathematical Model of Arm Movement during Rhythmic Motor

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله A Mathematical Model of Arm Movement during Rhythmic Motor Activity در pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله A Mathematical Model of Arm Movement during Rhythmic Motor Activity در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله A Mathematical Model of Arm Movement during Rhythmic Motor Activity در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله A Mathematical Model of Arm Movement during Rhythmic Motor Activity در pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: 5

چکیده:

There is physiological evidence that Central Pattern Generators (CPG’s), at the level of spinal cords, are responsiblefor generating rhythmic movements in some species of animals like salamanders. There are also other researches suggesting that in human beings there are CPGs at higher levels of the Central Nervous System (CNS) which facilitate the control of rhythmic movements. We proposed a model using the idea of CPG’s to mimic human rhythmic arm movement. This model is a neural oscillator which consists of two neurons coupled by reciprocalinhibitions and exhibits different types of bursting and tonic neuronal behaviors. We consider once a one-compartment (the whole neuron or the soma) and then a two-compartment (somadendrite)model to describe the two neurons of the CPG, that describes here the motor control system. Each compartment isdescribed by Hodgkin-Huxley (HH) equations. We show that bursting frequency and the number of action potentials can be controlled by variation of intracellular parameters in both models. In addition, considering dendrite component will allow us to make transition between different neural activities. To describe arm rhythmic movement, the motor control system will be coupled into two motoneurons by inhibitory and excitatoryconnections. The motoneurons drive the extensor and flexor muscles. We found out that both synaptic coupling and motor control parameters have direct impacts on the spiking frequency of motoneurons which play a critical role in the behavior of arm movement.

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله PALAEOSEISMIC EVIDENCE FOR A MEDIEVAL EARTHQUAKE OF MAGNIT

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله PALAEOSEISMIC EVIDENCE FOR A MEDIEVAL EARTHQUAKE OF MAGNITUDE ~ 7 IN THE FIROUZKUH (CENTRAL ALBORZ) REGION OF IRAN در pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله PALAEOSEISMIC EVIDENCE FOR A MEDIEVAL EARTHQUAKE OF MAGNITUDE ~ 7 IN THE FIROUZKUH (CENTRAL ALBORZ) REGION OF IRAN در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله PALAEOSEISMIC EVIDENCE FOR A MEDIEVAL EARTHQUAKE OF MAGNITUDE ~ 7 IN THE FIROUZKUH (CENTRAL ALBORZ) REGION OF IRAN در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله PALAEOSEISMIC EVIDENCE FOR A MEDIEVAL EARTHQUAKE OF MAGNITUDE ~ 7 IN THE FIROUZKUH (CENTRAL ALBORZ) REGION OF IRAN در pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: 7

چکیده:

the 70 km-long firouzkuh fault is located in the central alborz mountains of iran . It is a left lateral fault but dips to the south and possesses a small dip -slip components of motion interpreted to result from a normal sense of motion. We provede constrainsts on the timing of the last earthquake on the firouzkuh fault from two trenches across the fault zone excavated in 2004 and located east of firouzkuh city.

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر
   1   2      >