سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقاله زنجرکOrosius albicinctus ناقل طبیعی دو فیتوپلاسمای مختلف

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله زنجرکOrosius albicinctus ناقل طبیعی دو فیتوپلاسمای مختلف در pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله زنجرکOrosius albicinctus ناقل طبیعی دو فیتوپلاسمای مختلف در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله زنجرکOrosius albicinctus ناقل طبیعی دو فیتوپلاسمای مختلف در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله زنجرکOrosius albicinctus ناقل طبیعی دو فیتوپلاسمای مختلف در pdf :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: 4

چکیده:

فیتوپلاسما ها (موجودات شبه مایکوپلاسمایی ) از عوامل بیماری زای غیر قابل کشت هستند و عمدتاً توسط زنجرک های تغذیه کننده از آوندهای آبکش به شیوه پایا – تکثیری به گیاهان منتقل می شوند. فیتوپلاسماها در تعدادی از گیاهان زراعی، باقی و نیز علف های هرز ایجاد بیماری می نمایند. به منظور بررسی نقش زنجرک های گونه Orosius albicinctus در اپیدمیولوژی بیماری های فیتوپلاسمایی در استان کرمان، این زنجرک ها از مزارع کنجد جیرفت و شهداد با علائم بیماری گل سبز جمع آوری شدند. سپس در شرایط گلخانه بر روی بوته های پروانش جوان واقع در زیر درپوش های پلاستیکی رها شدند . تعداد دو بوته از 15 بوته پروانش، علائم فیلودی و کوتولگی نشان دادند. از بوته های علائم دار و نیز از جاروک لیموترش، گل سبز کنجد و فیلودی خیار (به عنوان شاهد) DNA استخراج شد و در واکنش های زنجیره ای پلیمراز و با آغازگرهای عمومی فیتوپلاسمایی P1/P7 مورد ارزیابی قرار گرفتند. از پروانش های علائم دار و نیز از فیتوپلاسما های شاهد قطعه DNA ای به اندازه 1800 جفت باز تکثیر گردید. این قطعه با آنزیم های Taq I و Alu I ،Rsa I هضم شد (PCR-RFLP). نتایج مبتنی بر این هضم آنزیمی نشان داد که الگوی هضمی DNAفیتوپلاسمایی حاصل از بوته پروانش آلوده شده با O .albicinctus جمع آوری شده از جیرفت با الگوی PCR-RFLP بوته پروانش آلوده شده با زنجرک منشاء شهداد و نیز با فیتوپلاسمای شاهد بررسی شده منفاوت می باشد. با توجه به نتایج این تحقیق، چنین به نظر می رسد زنجرک O .albicinctus ناقل طبیعی دو فیتوپلاسمای مختلف است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله اهمیت اقتصادی شتر بعنوان یک جایگزین منحصر به فرد در شرایط

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اهمیت اقتصادی شتر بعنوان یک جایگزین منحصر به فرد در شرایط بحران در pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اهمیت اقتصادی شتر بعنوان یک جایگزین منحصر به فرد در شرایط بحران در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اهمیت اقتصادی شتر بعنوان یک جایگزین منحصر به فرد در شرایط بحران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اهمیت اقتصادی شتر بعنوان یک جایگزین منحصر به فرد در شرایط بحران در pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 7
چکیده:
افزایش جمعیت انسانی در جهان مسئله امنیت غذایی را بوجود آورده است. برای حل این مسأله، نیاز به کشف دنیای جدیدی از منابع وجود دارد. شتر حیوان منحصر به فرد و سازگار به محیطهای گرم و خشک است و بنابراین کمک قابل توجهی به امنیت غذاییخانوارهای ساکن در این مناطق میکند. اما علیرغم نقش فعال شتر در تولید مواد غذایی دامی، پتانسیلهای تولیدیاش نادیده گرفته شده است. هدف اصلی این مقاله این است که پتانسیلها و جنبههای اقتصادی پرورش شتر در مناطق بیابانی را بررسی و معرفی کنیم با توجه به اینکه در زمان گرمشدن کره زمین و با کمبود آب و غذا شتر بعنوان یک جایگزین پایدار خواهد بود. شتر یک کوهانه یک حیوان چندمنظوره است که بوسیله بشر برای قرنها از جنبههای مختلف بهرهبرداری میشدهاند. در مناطق بیابانی شتر 4 برابر شیر بیشتری را نسبت بهگاو تولید کرده، از طرفی تواناییاش برای ادامه شیردهی در زمان خشکی، غنی بودن شیر شتر از نظر چربی، مواد معدنی، پروتئینها و ویتامینها و همچنین قابلیت نگهداری بالای شیر شتر بیان میکند که شتر نسبت به دامهای دیگر برای دامپروری در مناطق بیابانی مناسبتر است. گوشت، پوست، پشم محصولات مفید دیگر شتر هستند. با توجه به اهمیت اقتصادی شتر در مناطق بیابانی، ایجاد مزارع شتر برایکشاورزان به منظور تولید محصولات در سطح تجاری و تبدیل شترداری سنتی به شترداری مدرن بعنوان یک راهحل برای تولید پایدار محصولات دامی مفید خواهد بود.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله آسایش درپناه معماری همساز بااقلیم ومحیط زیست برمبنای شاخص

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آسایش درپناه معماری همساز بااقلیم ومحیط زیست برمبنای شاخص اوانز مطالعه موردی شهرستان بوکان در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آسایش درپناه معماری همساز بااقلیم ومحیط زیست برمبنای شاخص اوانز مطالعه موردی شهرستان بوکان در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله آسایش درپناه معماری همساز بااقلیم ومحیط زیست برمبنای شاخص اوانز مطالعه موردی شهرستان بوکان در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آسایش درپناه معماری همساز بااقلیم ومحیط زیست برمبنای شاخص اوانز مطالعه موردی شهرستان بوکان در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی حفاظت و برنامه زیری محیط زیست
تعداد صفحات: 13
چکیده:
اهمیت شناخت اقلیم به دلایل زیادی درصدراولویت های توجه معماران جهت ساخت بناها و طراحی محیط بوده است طراحی معماری اقلیمی مهمترین واصولی ترین روش برای کاهش هزینه و پایداری نگهداشتن محیط ازدیرباز موردتوجه معماران و طراحان بوده است وبه کمک طراحی اقلیمی هماهنگی های لازم رابین محیطهای مصنوع و محیطهای طبیعی برقرار نموده اندوبااینملاحظات توانسته اند باکمترین هزینه و هماهنگ با محیط بهترین شرایط اسایش را فراهم نمایند دراین پژوهش که بررسی و مطالعه مماری همساز با اقلیم و محیط زیست بوکان می باشد سعی براین است که برمبنای مطالعات کتابخانه ای و داده های هواشناسی شهرستان بوکان محدوده های اسایش رادرفصل های مختلف سال بررسی نماید وباتوجه به شناسایی و شناخت کافی ازوضعیت ا قلیمی اقدام به طراحی با استفاده ازشاخص اسایش اوانز شود ودراین زمینه پیشنهادها و ضوابط شاخص اوانز درساخت بناها و محیط صورت پذیرد نتایج کلی تحقیق براین است که باتحلیل و بررسی شاخص اوانز دراین شهرستان اکثراوقات سال هوا سرد می باشد و تابستانها هوا گرم است و درصورت رعایت نکاتی که درشاخص اوانز پیشنهادشده است میتوان به اسایش معماریدست یافت رعایت ضوابط و پیشنهادهایی شاخص اوانز علاوه برکاهش هزینه ها و صرفه جویی انرژی میتواند باعث پایداری بین محیط و معماری گردد و اسایش بهتری را برای ساکنین فراهم نماید

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر
<      1   2